22/6/16

Η υποστήριξη των παιδιών με δυσκολίες ακοής στην κανονική τάξηΒαρβάρα Νίκα, εκπαιδευτικός

Ο βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης του παιδιού με δυσκολίες ακοής -σοβαρές, μέτριες ή ελαφρές- είναι να βοηθηθεί να αποκτήσει γλωσσική ενημερότητα (γνώση για τη χρήση και τη δομή της γλώσσας) τέτοια ώστε να του επιφέρει μία αποτελεσματική επικοινωνιακή ισοτιμία με το περιβάλλον γύρω του. Να μπορεί δηλαδή να συμμετέχει επικοινωνιακά στην κοινωνία μέσα στην οποία ζει σαν ενεργό και ισότιμο μέλος. Η ερώτηση που τίθεται να απαντηθεί ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι σε ποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί αυτός ο σκοπός να υλοποιηθεί με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για το ίδιο το παιδί, στο Ειδικό σχολείο, στην Ειδική τάξη ή στην «Κανονική τάξη».
Για να εξασφαλισθεί όμως μία επιτυχημένη σχολική ένταξη υπάρχουν κάποιες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία του σχολείου σαν μονάδα με τους παράγοντές του (προσωπικό, υποστηρικτικό υλικό και παροχές, κλίμα αποδοχής ή προκατάληψης, διδακτικές μέθοδοι, συμβουλευτική παιδιών και γονέων, συνεργασία με τους γονείς και φορείς κ.τ.λ.) όσο και στα χαρακτηριστικά του ίδιου του μαθητή ή των ίδιων των μαθητών με δυσκολία ακοής που φοιτούν ή
πρόκειται να φοιτήσουν σε αυτό.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: