3/8/11

Εκπαιδευτικά Πακέτα Επιμόρφωσης - Μονάδα Ειδικής Αγωγής/Κωφών ν Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών

1ο Πακέτο - Η Κοινωνία και οι Κωφοί. Κοινότητα και κουλτούρα Κωφών.
2ο Πακέτο - Διάγνωση Αποκατάσταση Βαρηκοΐας. Συμβουλευτική Γονέων και Έγκαιρη Παρέμβαση.
3ο Πακέτο - Εκπαίδευση και κωφό παιδί.
4ο Πακέτο - Γλωσσική Ανάπτυξη και κωφό παιδί.

2/8/11

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος Α , Μέρος Β
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Προβλήματα Ακοής - Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση.
Για Μαθητές με Κινητικές Αναπηρίες για όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος Α , Μέρος Β
Για Μαθητές με Πολλαπλές Αναπηρίες - Τυφλόκωφοι. Μέρος Α , Μέρος Β
Για Μαθητές με Ελαφριά και Μέτρια Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση.
Για Μαθητές με Ιδιαίτερες Νοητικές Ικανότητες και Ταλέντα.
Για τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Για τα Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ Βαθμίδας.
Για Μαθητές με Αυτισμό.